Skip to main content

בית המדרש הגבוה 'אשכולות'

לוד היתה מרכז העם היהודי חלק מתקופת התנאים. כמה מגדולי התנאים קבעו בה את ביתם, בהם ר' אליעזר, ר' טרפון ואחרים.

היום מתחדשת בעיר קהילה דתית לאומית, בה פועל בית המדרש 'אשכולות' בראשות הרב ישראל סמט, בשיתוף עם הישיבה התיכונית 'אלישיב'.

בית המדרש שם לעצמו למטרה להוות בית יוצר לצורת המחשבה המיוחדת לקהילה, מקום להתפתחות רוחנית אישית וקהילתית, אליו יכול להיכנס כל מי שרוצה ללמוד תורה, ולמצוא בו את מקומו.

בית המדרש קולט תלמידים, אברכים ורווקים.

שיעור לדוגמא: 'תחת פלפול יגיע לקח טוב' (פיוט לפורים).