Skip to main content

נעם נריה

בית חינוך ממ"ד "נועם נריה" לוד

class.png

בית הספר "נועם נריה", בית חינוך לבנים פותח את שעריו בברכה לבנים בעיר לוד.

ביה"ס "נועם נריה" בית חינוך ציוני דתי אינטגרטיבי המשלב לימודי קודש חווייתיים ולימודים כלליים ברמה גבוה.

ביה"ס שואף לערכים חינוכיים תורניים, למצוינות ומצוי אישי, לשיתוף ומעורבות בקהילה, תוך מתן דגש על אקלים מקדם ומצמיח הנותן מענה לצרכים אישיים.
 
ביה"ס שואף להנחיל אהבת התורה בקרב התלמידים, ללמוד ולקיים את המצוות באהבה תוך שימוש באמצעים מגוונים מעשיים וחוויתיים בבחינת "בכל דרכיך דעהו" לחוש כי התורה היא תורת חיים , לחזק ולפתח את בניין התורה, התפילה ובניין המידות.
 
ביה"ס שואף להכין את התלמידים לחיים כאזרחים ציוניים דתיים לאומיים, החיים בקהילה אכפתית דמוקרטית ומרגישים מוגנים. חשים שייכות ומחויבות לתורת ישראל עם ישראל ולארץ ישראל, תוך רצון להיות מעורבים ותורמים לחברה, תוך מתן כבוד הדדי ומתוך התחשבות בצרכי האחר.

ביה"ס שואף להצמיח מנהיגות מובילה בקרב אוכלוסיית התלמידים ואוכלוסיית המורים.

"פיתוח קהילה אכפתית תומכת" - לספק את הצרכים הבסיסיים של חברי קהילות ביה"ס מורים תלמידים, להיות קהילה מוגנת, תומכת ובטוחה המרגישה ומבטאת שייכות,  כדי שיוכלו לפעול מתוך מוטיבציה פנימית, מיצוי יכולת, כבוד והבנה, התחשבות בצרכי הזולת, מעורבות ותרומה לקהילה, תוך מתן אוטונומיה ובחירה.
אנו מאמינים בשיתוף פעולה בין בית הספר להורים למען הגשמת המטרות המשותפות חינוך ילדנו עפ"י העקרונות החינוכיות ערכיות תורניות.

ביה"ס חורט על דגלו:

 • מצויינות
 • חוויה בלימודי קודש
 • בית חינוך תורני ערכי אינטגרטיבי
 • מענה דיפרנציאלי
 • העצמה וקידום צמיחה
 • מיצוי יכולת אישית
 • מנהיגות חברתית
 • שילוב ופיתוח קשרי קהילה
 • מוגנות אישית
 • פיתוח קשרי שייכות
 • אהבת העם התורה והארץ
 • גאוות יחידה
 • קיום מצוות באהבה ובנועם
 • הזדהות עם הציונות הדתית
 • פיתוח לומד עצמאי
 • מקצועיות
 • פיתוח חשיבה תוצאתית

 
אקלים חינוכי תורני, איכותי ומיטבי זה אנחנו.
 בברכה צוות "נעם נריה"

לפרטים נוספים פנו לאתר בית הספר:  http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=1775&codeSubWeb=0