Skip to main content

נעם המאירי - בנות

נועם המאיריביה"ס המאירי הוקם יחד עם העליות הגדולות בקום המדינה ונקרא בשם "המזרחי". מיקומו הראשון היה ברח' דני מס (ליד לשכת ראש העיר - המבנה של הלשכה שימש כספריה עירונית). ביה"ס שירת את האוכלוסיה הדתית והמסורתית לאורך שנים רבות. מבוגרי ביה"ס שימשו כראשי עיר מר מקסים לוי ז"ל ויבלח"א עו"ד משה אפרת, בוגרים אחרים משמשים בתפקידים חינוכיים ורבניים ובוגרים רבים פנו לאקדמיה ולמקצועות חופשיים. בשני העשורים האחרונים ביה"ס מאופיין בקו החינוכי תורני ולפני כעשור ביה"ס הצטרף לרשת נועם המתייחדת בחיזוק תורני נוסף.

בביה"ס לומדות כ– 300 בנות כ"י. בכיתות א'-ו' + ח'. בשנה"ל התשע"ב ילמדו בביה"ס כיתות א'-ו' בלבד. בביה"ס קיימת אינטגרציה מבורכת המייצרת אתגרים העומדים לפתחן של התלמידות, של צוות המורות ושל ההורים. בביה"ס לומדות בנות רבות המגיעות מבתים תורניים לצד בנות למשפחות דתיות ומבתים המתחזקים ביהדות. האתגר לחיבור בין אוכלוסיות אלו הוא ממטרות היסוד של ביה"ס נועם המאירי וביה"ס ימשיך לחזק את החיבור לכולם.

למרות הטלטלות שהעיר עוברת בשנים אלו, ביה"ס משמש כאי של יציבות ונראית בו מגמה של צמיחה לאורך השנים. המחנכות והמורות המקצועיות חשים תחושה של שליחות בעבודתן ועושות את מלאכתן באופן מקצועי ובמלא האהבה כלפי התלמידות.

בביה"ס פועלות תוכניות רבות הנותנות מענה לשונות הקיימת בביה"ס וביה"ס שוקד כל הזמן על הכנסת תוכניות שיאפשרו בחירה של התלמידות בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". בביה"ס פועלות תוכניות העשרה מגוונות של קרן קרב ופעילויות של סל תרבות: הצגות, מוסיקה וביקור במוזיאונים.

במסגרת אופק חדש ניתנת האפשרות ליחס אישי לכל בת. לכל מחנכת ולחלק מהמורות המקצועיות, ישנם מיפגשים של שיחות אישיות עם הבנות. כמו"כ מתקיימים שיעורים למצויינות ולתיגבור לימודי בתחומי דעת שונים. ביה"ס מחנך לערכים - לערכי התורה והמוסר, לערכים לאומיים, לערכים חברתיים ולאהבת הלמידה.

ביה"ס רואה חשיבות רבה בבניית הבנות ע"י תנועות הנוער וביה"ס מעודד את הבנות להיות חניכות בתנועות הנוער הדתיות עזרא ובני עקיבא. ההכוון מביה"ס יהיה בעיקר לאולפנא ובמיוחד בעיר לוד. צוות ניהול ביה"ס: הרב חגי גרינפלד - רב ביה"ס. אשר חדד - מנהל ביה"ס. הגב' אורנית אלטשולר - סגנית מנהל. הגב' יונה רבינוביץ - יועצת ביה"ס. הגב' לימור אהרון - רכזת כיתות א–ב. והגב' חני זרחיה - רכזת פידגוגית.

לפרטים: רחוב קפלן 2 08-9222241 באתר האינטרנט www.tik–tak.co.il/noam–hmeiri