Skip to main content

מעונות הגרעין התורני

ההרשמה למעונות הגרעין התורני בלוד נפתחת בהתאם להוראות משרד הכלכלה.

ההרשמה תתקיים במשרדי הגרעין התורני בלוד,  במתנ"ס דנוור, רחוב דיזרעאלי  13.

לפרטים והרשמה התקשרו ל-08-9200182 שלוחה 3 או שלח אימייל ל: meonot@glod.org.il

לגרעין התורני בלוד שלושה מעונות:

 1. מעון "יהלום" (ברחוב הרב קוק 13)  - מעון פרטי של הגרעין התורני בלוד.
 2. מעון "ברקת" (ברחוב זלמן ארן 2) - מעון פרטי של הגרעין התורני בלוד.
 3. מעון "שוהם" (ברחוב קפלן 9 ) הוא מעון  בעל סמל של התמ"ת,  במקרה של רישום עודף תתקיים ועדת קבלה בנוכחות נציג משרד התמ"ת, שתקבע את סדר הקבלה על פי הקריטריונים שקבע משרד  התמ"ת. שימו לב! משרד התמ"ת שינה באופן משמעותי את סדר העדיפות לקבלה למעונות בשנת הלימודים תשע"ג, כך שהקדימות היא בעיקר על פי מספר שעות העבודה של האם וכמעט שלא על פי מבחן הכנסה. חשוב להתעדכן בדרישות ובקריטריונים לשנת הלימודים תשע"ד.
  הפרטים המלאים בנושא ניתן למצוא באתר משרד התמ"ת:
   
  meonot-yom/www.moital.gov.il

כל שלושת המעונות אינם אזוריים וילדים מכל השכונות יכולים להתקבל לכל המעונות.

מידע כללי :

 1. קבלת קהל בימי הרישום תתקיים במתנ"ס דנוור בין השעות  10:00-18:00. 
 2. קיימות שתי ערכות רישום, ערכת רישום למעון בעל סמל התמ"ת מעון "שוהם" וערכת רישום נוספת ליתר המעונות מעון "יהלום" ומעון "ברקת".  את הערכות ניתן לקבל במשרדי מתנ"ס דנוור החל יום ראשון כז' בניסן תשע"ג 07.04.13  משעה 10:00 במשרדי הרישום.

לצורך הרישום נדרשים  המסמכים הבאים: הוראת קבע שכבר חתומה ע"י הבנק לטובת הגרעין התורני בלוד. טופס הוראת קבע  ניתן לקבל  מיום ראשון כז' בניסן תשע"ג 07.04.13 בשעות פעילות המשרד.  שימו לב! לא יהיה ניתן להשלים את ההרשמה ללא הוראת קבע חתומה.

 1. עם הרישום יגבו:  550 ₪ בהוראת קבע לטובת הגרעין התורני, סכום המקדמה יקוזז מהתשלום  על חשבון שכר לימוד  לחודש הראשון. (סכום משוער יעודכן סופית ע"י התמ"ת)
 2. 34 ₪ תשלום חד פעמי עבור ביטוח ילדים עבור השנה כולה. (סכום משוער יעודכן סופית ע"י התמ"ת)
 3. צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל  ספח בו רשום הילד/ה.
 4. דמי רישום  על סך 292 ₪,  בהמחאה לפקודת הגרעין התורני בלוד, שלא יוחזרו גם במקרה של ביטול הרישום. (סכום משוער יעודכן סופית ע"י התמ"ת)
 5. במידה והורים הרושמים את ילדיהם למעונות הפרטיים הם סטודנטים / אברכים יביאו מסמך המעיד על כך.
 6. הורים הנרשמים למעון התמ"ת ברחוב קפלן יצרפו תלושי משכורת של שני ההורים מהחודש האחרון, וכל מסמך אחר המוכיח את קדימותם בקבלה למעון על פי הקריטריונים של התמ"ת.
 7. שכר לימוד  -  במעון "שוהם" בעל סמל התמ"ת,  טרם פרסם משרד התמ"ת  את שכר הלימוד העדכני לשנה"ל תשע"ד. לפיכך המחירים המעודכנים יתומחרו בהתאם לתעריפי התמ"ת לשנה"ל תשע"ד. במעונות הפרטיים שכר הלימוד יישאר זהה למחיר שנגבה בשנה"ל תשע"ג עבור תינוק 1920 ₪ , עבור פעוט/בוגר 1700 ₪ . מחירים מעודכנים יסגרו בהתחייחסות  לתעריפי התמ"ת לשנה"ל תשע"ד.

להזכירכם!  מועד אחרון לרישום למעונות יהיה ביום שני יב' באייר תשע"ג 22.04.13

                                                                      

                                                          זהבה מימון מנהלת כללית

             רשת מעונות הגרעין התורני בלוד