Skip to main content

שירותי עירייה

שירותי מדינה ועירייה

 106   9279900

כל בירור השייך לעיריה

 

מוקד עירית לוד

9224769

אם אפשר לסדר בפ"ת, עדיף.

דני מס 11, רמלה

 ביטוח לאומי

9235552

 

גרטבול 11

 מועצה דתית

 

9788444

כל יום 08:00-12:00 .

ימים ב' וד' – גם מ 15:00 – 17:30

קריית הממשלה תחנה מרכזית רמלה

 משרד הפנים

9279665

טיפול בארנונה ומים. לאברכים, מומלץ לברר אפשרות להנחה

רחוב הנשיא

 מחלקת המיסים

9279083

אפשרות לקבלת מלגות לסטודנטים

 

מחלקת תרבות

9228400

9228300

 

 

דואר מרכזי,יעיל, תורים ארוכים

תור קצר

דואר מרכזי

דוד המלך 1

רחוב רמז

רחוב הרצל, לפני התחנה המרכזית.

דואר

 

להתאזר בסבלנות

קריית הממשלה, רמלה, ליד תחנה מרכזית.

 מס הכנסה

 

להלן כמה קישורים שימושיים:

  1. עיריית לוד
  2. שירות לתושב
  3. תשלומי עירייה 

 

בנקים

9189200

דוד המלך 2

בינלאומי

9439111

דוד המלך 2

דיסקונט

9259444

הציונות 1 (קניון)

 הפועלים

9259511

כיכר קומדו

 לאומי

*5080

אזור התעשיה הצפוני, לוד

מזרחי-טפחות