Skip to main content

גנים

גני הגרעין התורני

ילדי הגרעין מתחנכים בגני ממ"ד עירונים המוגדרים כגנים תורניים.

אינטגרציה

העיקרון המנחה את הגרעין, בתחום החינוך הקדם יסודי, הוא שאיפה לכתחילה ליצור אינטגרציה משמעותית. אמנם אחוז משמעותי מהילדים המאכלסים גנים אלו הינם ילדי הגרעין, אולם הם פתוחים לכל תושב העיר המעוניין בחינוך ממלכתי דתי תורני לילדיו, ללא סינון. גנים אלו מהווים כבר למעלה מ10 אחוז מהגנים העירוניים הקיימים בעיר.
הגרעין, באמצעות הועד המנהל ובאמצעות ועדת גנים הפועלת תחתיו, עובד בשיתוף פעולה עם מחלקת גנים בעיריית לוד ועם הפיקוח במשרד החינוך, ליצירת חינוך תורני ברמה גבוהה הפתוח לכל.
הגננות בגנים אלה הן גננות תורניות שנבחרו בקפידה על ידי הפיקוח במשרד החינוך, ותכנית הלימודים שהן מעבירות בגנים היא בעלת בסיס תורני רחב ומעמיק. כל באי הגן נדרשים להגיע בלבוש התואם גן תורני, גם אם משפחותיהם אינן שומרות מצוות.

החלוקה לגנים

הגנים התורניים פועלים כיום בארבעה אשכולות גנים באזורים שונים: שני אשכולות גנים בשכונת נווה זית (אחד ברחוב שפרינצק ואחד ברחובות ארלוזרוב – ז'בוטינסקי), אשכול גנים באזור שכונת רמת אלישיב ואשכול נוסף בשכונת נווה נוף. חלוקת הילדים בין הגנים היא גיאוגרפית בעיקרה.
בחלק מאשכולות הגנים הגנים הינם חד גילאיים, ובחלק מאשכולות הגנים הגנים הינם דו גילאיים.
קו החיתוך של השנתון על פי הגדרות משרד החינוך הוא ה-1 לינואר. ילד שיהיה בן 3 או יותר לפני התאריך הקובע יכול להירשם לגן עירוני. ילדים קטנים יותר ירשמו למסגרות פרטיות דוגמת המעונות של הגרעין.

רישום

רישום לגנים אפשרי רק לבעלי תעודת זהות שהכתובת הרשומה בה היא בעיר לוד. תקופת הרישום הפורמאלית היא בדרך כלל בחודש ינואר והודעות מפורטות לגביה מתקבלות מהרשויות העירוניות וממוסדות הגרעין.  מומלץ לשוקלים מעבר לעיר להיות בקשר עם וועדת גנים בשלב מוקדם ככל האפשר כדי להיערך לקראת רישום ילדיהם אף שהרישום המעשי יהיה רק כשיעברו לעיר בפועל.
בכל העניינים הנוגעים לרישום לגנים מטפלת כיום מטעם הגרעין נעמה פרנקל, האחראית על נושא החינוך בועד המנהל. ניתן לפנות אל נעמה בשאלות בנושא.

מידע מנהלתי

בעיר לוד חל חוק חינוך חינם בגילאי טרום חובה, ולכן כבר מגיל 3 מחויבות הרשויות לספק לתושבי העיר חינוך עירוני בהשתתפות כספית סמלית בלבד מטעם ההורים. בגני חובה מופעלת תוכנית יום לימודים ארוך (יוח"א) כחלק מחינוך החובה.
בנוסף, פועלים בעיר בגני טרום החובה צהרונים מטעם מיל"ת. במסגרת זו מתקיימים ארבעה ימים בשבוע צהרונים בתוך המסגרת הגנים העירוניים באחריות העירייה והפיקוח של משרד החינוך. הצהרון כולל ארוחה חמה וחוג שבועי ועלותו השנתית סמלית.
הגנים בעיר פועלים על פי לוח החופשות של משרד החינוך.