Skip to main content

ועד מנהל

חברי וועדה: 
מולועלם טמייט, מוטי רגב, שלום ברמן, נעמה פרנקל, אריאל ליבוביץ, איילת חבה

הועד אחראי בפני חברי הגרעין על הניהול התקין של העמותה והוא מחויב לפעול לפי החלטות אסיפת חברי הגרעין.
הועד המנהל מונה 7 אנשים שנבחרים אחת לשנתיים בבחירות דמוקרטיות מתוך חברי הגרעין. אחד מהשבעה הינו יו"ר הועד אשר נבחר בנפרד.

יצירת קשר: 
vaad@glod.org.il