Skip to main content

שיעור

ביעור ווידוי מעשרות

שלום וברכה

השנה היא הרביעית בשמיטה, וחייבים בה במצוה נדירה: ביעור ווידוי מעשרות.
להלן תקציר דיניהם:

ביעור מעשרות

מצוה מן התורה לבער בשנה הרביעית והשביעית לשמיטה, תרומות ומעשרות, מעשר שני ומעשר עני שהופרשו בשלש השנים הקודמות.

מהות הביעור: מי שיש בידו טבל (כלומר פירות שודאי לא עושרו). חייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות, ולתת אותם למי שראוי (מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני).

סידור הסדר

תגיות

זמן הקידוש

בליל הסדר צריך להקפיד שהקידוש יעשה אחרי צאת הכוכבים (השנה 19:29). על כן גם מי שמתפלל מוקדם, צריך להמתין עד צאת הכוכבים כדי שיוכל לקדש.

סיפור יציאת מצרים

כשר לפסח

תגיות

בהלכה הראשונה של הלכות פסח (תכט,א), מזכיר הרמ"א את המנהג לחלק מעות לעניים לצורך החג. מעות אלה נוספות על הצדקה הרגילה.

מי שנותרו בידו מוצרים שהם חמץ גמור, רצוי לתרום אותם לגמ"ח שימכרם למשך ימי הפסח לגוי, ואחרי הפסח יתן אותם למשפחות נזקקות.

כידוע, נוהגות בישראל חומרות שונות בהלכות הפסח. בלקט ההלכות שלהלן ניסיתי ללכת בדרך אמצעית. כל משפחה תנהג כמנהגה ומנהג אבותיה.

ביעור החמץ מן הבית:

'תחת פלפול יגיע לקח טוב' (פיוט לפורים)

משלוח מנות איש לרעהו

מאז ומתמיד, תפס משלוח המנות מקום מרכזי בסדר יומו של חג הפורים. משלוח מנות 'איש לרעהו', היווה מראה לטיב יחסי האנוש בקהילה היהודית. משלוח המנות בין חכמים, סימל את טיב היחסים ביניהם, ואת דעותיהם בשאלות יסוד הקשורות לתורה.

על משלוחי המנות ששלחו האמוראים זה לזה מספרת הגמרא בפרק הראשון במסכת מגילה[1]:

רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא (ירך של עגל משולש) וגרבא דחמרא (נאד יין),

שלב תוכן