Skip to main content

סדר

סידור הסדר

תגיות

סיפור יציאת מצרים

מיוחד הוא ליל הסדר במצוה לספר ביציאת מצרים. למצוה זו אין שיעור וכל המרבה הרי זה משובח. עיקרה של המצוה הוא סיפור לילדים. כדאי לתכנן את התכנים של הערב באופן שהילדים יהיו במוקד הסדר. עלינו לעורר את סקרנותם, לגרום להם לשאול ולהתעניין. גם כאשר אין הילדים במרכז הסדר, ראוי שיהיו חלק מההתרחשות כל זמן שאינם נרדמים. אמירת נוסח ההגדה הקבוע אינה תחליף לחובה לשוחח וללמוד בצורה נעימה עם כל ילד לפי אפיו ולפי תפיסתו.

 

שלב תוכן