Skip to main content

וועד מנהל

הבחירות לוועד המנהל

הבחירות הסתיימו !!

נבחרו חברי וועד מנהל חדשים להנהלת הגרעין התורני בלוד. חברי הוועד המכהנים בהתנדבות מלאה יפעלו הלאה עם כלל חברי הגרעין לפיתוחה ורווחתה של העיר כולה. בגרעין מברכים את ראש העיר מאיר ניצן ואת מנכ"ל העירייה עו"ד יאיר רביבו על קידומה של העיר ומקווים להמשך שיתוף פעולה פורה לטובת העיר ותושביה.

הגרעין התורני בלוד פועל לחיזוק השפעתו בעיר

חילופי ראשי העיר בעיר לוד מנוצלות על ידי הגרעין התורני בעיר לחיזוק הפעילות הציבורית שלו לטובת כלל הציבור בעיר. לשם כך נפגשה הנהלת הגרעין עם ח"כ אורי אריאל כדי לדון בעשייה בעיר.

שלב תוכן