Skip to main content

ארה"ב

ביקור נציגות הגרעין בקהילת דנוור ארה"ב

לקראת ט"ו בשבט יצאה נציגות של הגרעין בראשות מנכ"ל הגרעין שילה אדלר, למפגש עם הקהילה היהודית בעיר דנוור שתרמה לפני שנים רבות את הכסף לבניית מתנ"ס דנוור. הביקור היווה את שיאו של תהליך ארוך בו יצר הגרעין מחדש קשר עם הקהילה אחרי שהקשר נותק בשנת 2003

שלב תוכן