Skip to main content

ראש חודש

יעלה ויבוא בערבית מוקדמת בערב ראש חודש

האם יש לומר "יעלה ויבוא" בערבית, כאשר מקבלים שבת מוקדם בערב ראש חודש?

תשובה: 

שלום רב

לפי דברי המשנה ברורה, המתפללים ערבית מבעוד יום לאחר פלג המנחה, כאשר היום הבא הוא ראש חודש, צריכים לומר יעלה ויבא בתפילת ערבית. והוא הדין כאשר מקבלים שבת מוקדם וראש חודש חל בשבת.

ישראל סמט

שלב תוכן