Skip to main content

פורס מפה ומקדש

סעודת פורים שחל ביום שישי

השנה חל טו' באדר ביום שישי. כיצד להערך לסעודת פורים ביום זה?

תשובה: 

דיני סעודת פורים בערב שבת קדש (הזמנים מתאימים לעיר לוד), תשע"ה

 

השנה אנחנו עומדים בפני פורים מיוחד. היום העיקרי של פורים בלוד – טו' באדר, חל בערב שבת. יום הפורים ושמחתו נוגעים בקדושת יום השבת וברכתו.

קרבת הימים זה לזה, מעלה שאלה ביחס לזמנה של סעודת הפורים. איך ניתן ורצוי לקיים את סעודות הפורים ושבת באופן ששמחת הפורים וקדושת ועונג שבת יישמרו במלואם?

מבחינה הלכתית, ישנן מספר דרכים אפשריות כלהלן.

מבחינת הרצוי, על כל משפחה לחשב את חשבון נפשה, אם ראוי לה לחוות את שתי החוויות ביחד, או ראוי לה להפריד בין הסעודות.

 

 

את סעודת פורים ביום טו' שחל בערב שבת, אפשר לאכול בשלושה זמנים:

א. הרמ"א (או"ח תרצ"ה ב) כתב: כשחל פורים ביום שישי, יעשו הסעודה בשחרית משום כבוד השבת.

לשיטה זו ראוי להתחיל את הסעודה לא יאוחר מחצות היום (11:52).

ב. להתחיל את הסעודה אחרי תפילת המנחה, ומכל מקום לא יאוחר משלש שעות לפני השקיעה (14:41) ולסיימה לפני כניסת השבת (17:20 לפי מנהג ת"א).

ג. יש נוהגים להתחיל את הסעודה לפני שבת, ולהמשיך אותה לתוך השבת ('פורס מפה ומקדש', פירוט להלן).

 

כאמור, על כל משפחה להחליט מהי המסגרת המתאימה לה, כך שתוכל לשמוח בצורה הטובה ביותר את שמחת חג הפורים, ולענג את השבת כהלכתה.

 

פורס מפה ומקדש

יש לבחור באפשרות זו, רק אם יש מי שיזכיר להדליק נרות בזמן, ולהתפלל תפילת ערבית. ניתן לקבוע תפילת ערבית ציבורית בסוף הסעודה.

יש לשים לב לכל הפרטים!

 

להלן דיני הסעודה לפי האפשרות השלישית:

א. תפילת מנחה: יש להקדים ולהתפלל לפני הסעודה.

ב. מבעוד יום מתחילים את הסעודה, ומקיימים סעודת פורים.

יש להתחיל את הסעודה בשעה שעדיין יש זמן לקיים את עיקר סעודת פורים מבעוד יום.

ג. הדלקת נרות: הנשים מדליקות נרות בשעה 17:20. נשים הנוהגות לקבל שבת בהדלקת הנרות, אסורות באכילה ושתיה מהדלקת הנרות עד לאחר הקידוש.

אבל אם התנו בפיהן שלא לקבל שבת בהדלקת הנרות; או שהן נוהגות כפוסקים הספרדים שאשה אינה מקבלת שבת בהדלקת נרות, מותרות לאכול עד מעט לפני השקיעה, בשעה 17:41.

ד. משפחה שמתארחת אצל משפחה אחרת, צריכה לזכור לכוון את שעוני השבת לפני היציאה לסעודה.

הדלקת הנרות לפי מנהג האשכנזים יכולה להיות במקום הסעודה אצל המשפחה המארחת או בבית לפני שיוצאים לסעודה ועל פי המגבלות שלהלן. לפוסקים כמחבר, יש להדליק בבית לפני שיוצאים.

כשמדליקים בבית יש להקפיד שהדלקת הנרות תהיה אחרי פלג המנחה (16:29), ובתנאי שהנרות יהיו מספיק גדולים כך שיהנו מהם כשחוזרים הביתה. אפשר לסמוך לעניין זה על אור החשמל ולברך על הדלקת האור בבית לפני שיוצאים (שש"כ מג,ד). בכל מקרה ראוי להשאיר אור בבית כך שבשעה שחוזרים הבית יהיה מואר.

ה. קבלת שבת: מספר דקות לפני השקיעה (השקיעה בשעה 17:41) יש להפסיק לאכול ולשתות, ולקבל שבת.

תפילת קבלת שבת אפשר לומר באופן משפחתי. אפשר לצאת באמצע הסעודה כדי להתפלל קבלת שבת וערבית בציבור ולחזור לסעודה. כשיוצאים באמצע הסעודה, לכתחילה לפחות אחד הסועדים (או הסועדות) יישאר על יד השולחן.

ו. לאחר השקיעה, מביאים לחם משנה, ופורסים מפה על כל הלחם שעל השולחן.

ז. מקדשים על כוס של יין. המקדש, שמן הסתם כבר ברך בסעודה בורא פרי הגפן כדי לשתות יין, מקדש ללא ברכת הגפן. מי שטועם מן הקידוש ועדיין לא ברך בורא פרי הגפן בסעודה, יברך לעצמו.

ח. בוצעים לחם משנה, ואוכלים לכל הפחות כזית, ללא ברכת המוציא.

ט. מן הראוי לאכול כביצה (או לכל הפחות כזית) פת, לאחר צאת הכוכבים (18:06). ראוי לאכול אז לפחות מאכל אחד מיוחד לכבוד שבת.

י. מן הראוי לכבד את סעודת השבת בזמירות שבת וכדו', על מנת שיהיה ניכר שזו סעודת שבת.

יא. בברכת המזון מזכירים רצה, ועל הניסים בסוף הברכה, בין ה'רחמנים'. אין לומר 'על הניסים' בתוך ברכת המזון, משום שעכשיו כבר שבת ולא פורים. ואין זה דומה לפורים המשולש, בו יום השבת הוא חלק מימי הפורים.

יב. לאחר הסעודה: מי שלא התפלל ערבית באמצע הסעודה כנ"ל, יתפלל ערבית של שבת לאחר הסעודה.

 

שבת שלום

 וימי פורים שמחים

 

ישראל סמט

רב הגרעין התורני בלוד

rav@glod.org.il

שלב תוכן