Skip to main content

פורים

פורים בגרעין התורני – דורש טוב לעמו

אנשי הגרעין התורני לא שכחו את אנשי לוד הותיקים במהלך שני ימי הפורים ודאגו שגם להם יהיה פורים שמח.

פרוייקט החסד של הגרעין התורני בלוד שולחן שבת בו עורכים מדי ערב שבת משפחות מהגרעין סעודה לנזקקים מתנהל בהצלחה כבר תקופה ארוכה. גם בפורים השנה נערכה סעודת שולחן שבת מיוחדת לכבוד פורים.

הסעודה התקיימה בשלושה מוקדים שונים וסך המשתתפים בכל הסעודות הגיע ללא פחות מ-160 איש שנהנו ממטעמים שהתנדבו משפחות שונות בגרעין להכין ומנוכחותם של המשפחות המתנדבות לשולחן השבת במשך כל השנה.

פורים פעמיים

 לכבוד פורים, ארח בית המדרש הגרעיני את רב העיר הרב אורטנר ואת הד"ר יואל אליצור.

'תחת פלפול יגיע לקח טוב' (פיוט לפורים)

משלוח מנות איש לרעהו

מאז ומתמיד, תפס משלוח המנות מקום מרכזי בסדר יומו של חג הפורים. משלוח מנות 'איש לרעהו', היווה מראה לטיב יחסי האנוש בקהילה היהודית. משלוח המנות בין חכמים, סימל את טיב היחסים ביניהם, ואת דעותיהם בשאלות יסוד הקשורות לתורה.

על משלוחי המנות ששלחו האמוראים זה לזה מספרת הגמרא בפרק הראשון במסכת מגילה[1]:

רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא (ירך של עגל משולש) וגרבא דחמרא (נאד יין),

שלב תוכן