Skip to main content

הבלוג של שוקי גלזמן

פרשת פנחס - השגרה

 

 

השגרה

 

פרשת בלק - ברכות בלעם

 

ברכות בלעם

 

פרשת חוקת - חוקת התורה

  

חוקת התורה

 

פרשת השבוע פותחת במצוות פרה אדומה, מצווה אשר העסיקה את החכמים בכל הדורות. הפרה אשר מטהרת את הטמאים ומטמא את הטהורים, עצם שריפת הפרה מה טיבה וכו'. הלוגיקה, הלמדנות והסברה ניצבו פעורי פה לנוכח משמעות המצווה. כבר חז"ל כתבו בשם החכם מכל אדם:[1]

פרשת קרח - מצוות וקדושה

 

מצוות וקדושה

 

פרשת שלח לך - שני פירושים בחטא המרגלים

 

שני פירושים בחטא המרגלים

           

פרשת בהעלותך - אור החכמה ואור הנבואה

 

 

אור החכמה ואור הנבואה

 

פרשת נשא - הנזיר: קדוש או חוטא

 

 

הנזיר: קדוש או חוטא

 

 

פרשת במדבר - המדבר כמקום נתינת התורה

 

המדבר כמקום נתינת התורה

 

השבת אנו מתחילים את החומש הרביעי, חומש במדבר המכונה חומש הפקודים. המיוחד בשמו של החומש והפרשה הראשונה זה: "המדבר" וכך נפתח החומש: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד". משמעות מיוחדת יש למדבר, כמקום גיאוגרפי שדווקא בו ניתנה התורה, כבר חז"ל אמרו במדרש:[1]

פרשת בחוקותי - הפיזי והמטאפיזי בברכות והקללות

 

הפיזי והמטאפיזי בברכות והקללות

 

פרשת השבוע, החותמת את תורת הכהנים, עוסקת ברובה בנושאי ברכות וקללות. אם נלך בדרכו של ה' נזכה לברכה: גשמים, פרנסה, בריאות, חינוך ילדים. אולם כאשר לא נלך בדרכו, הקללות יתקיימו ומצבנו יהיה בכי-רע. פרשנים רבים עמדו על הקשר שבין מעשינו הפיזיים לעולמנו הרוחני, קשר של בר קיימא. מהם פרשו זאת בדרכים ראציונאליות ומהם בהסברים קבליים. 

פרשת בהר - הכלל והפרט בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל

 

הכלל והפרט – בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל

פרשת השבוע פותחת בדיני השמיטה והיובלות, אולם הפרשה פותחת:[1] "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר". ידועה ומפורסמת הקושיה של רש"י המתבססת על תורת-כהנים:[2]

שלב תוכן