Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
17/02/2013 - 20:03 , מור מרקס , אוהל אברהם 17/02/2013 - 10:16 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
13/02/2013 - 11:57 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 12/02/2013 - 09:50 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
08/02/2013 - 14:25 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 06/02/2013 - 15:23 , מור מרקס , אוהל אברהם
05/02/2013 - 22:57 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 05/02/2013 - 14:10 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
04/02/2013 - 13:47 , אביעד ותהילה בי... , אוהל אברהם 31/01/2013 - 20:40 , ועדה תורנית , לימוד תורה
21/01/2013 - 21:22 , אביעד ותהילה בי... , אוהל אברהם 10/01/2013 - 15:52 , חוגים ותרבות מת... , חוגים
09/01/2013 - 13:47 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 08/01/2013 - 16:51 , חוגים ותרבות מת... , חוגים
07/01/2013 - 17:35 , חוגים ותרבות מת... , חוגים 02/01/2013 - 13:27 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
01/01/2013 - 06:26 , חוגים ותרבות מת... , חוגים 26/12/2012 - 19:28 , חוגים ותרבות מת... , חוגים
26/12/2012 - 13:40 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 26/12/2012 - 00:31 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח