Skip to main content
אסף גולן

עם תחילת פעילותה של סיירת האופניים העירונית בהובלת אנשי הגרעין ובפיקודו של חבר הגרעין יהודה אלימלך, נפגשנו עימו לשיחה ולסקירתה של פעילות היחידה המשטרתית החדשה שפועלת בעיר

אסף גולן

אתר הגרעין

אירועי יום העצמאות, שיפוץ מעונות הגרעין, משלחת תלמידים מקהילת דנוור, כנס רמלה והודעות נוספות

 

יום העצמאות

הרב ישראל סמט

סיפור יציאת מצרים

מיוחד הוא ליל הסדר במצוה לספר ביציאת מצרים. למצוה זו אין שיעור וכל המרבה הרי זה משובח. עיקרה של המצוה הוא סיפור לילדים. כדאי לתכנן את התכנים של הערב באופן שהילדים יהיו במוקד הסדר. עלינו לעורר את סקרנותם, לגרום להם לשאול ולהתעניין. גם כאשר אין הילדים במרכז הסדר, ראוי שיהיו חלק מההתרחשות כל זמן שאינם נרדמים. אמירת נוסח ההגדה הקבוע אינה תחליף לחובה לשוחח וללמוד...

סדר, פסח
הנהלת הגרעין

הקייטנות שנערכו בחופשת הפסח על ידי צוות הגרעין זכו השנה להצלחה רבה. כמו כן נפגשה הנהלת הגרעין ביום חמישי עם צבי האוזר מזכיר הממשלה ודנה בפיתוח העיר

אסף גולן

השבוע ביום שלישי (12/4/2011) התקיימה פגישה בין מנכ"ל הגרעין שילה אדלר וחברים בגרעין עם נציגי חברת "מי לוד", זאת במטרה לעסוק בתלונות שעלו באחרונה על תפקוד החברה בעיר.

הנהלת הגרעין

לאחר אירועי הפורים והחמ"ד , אשר ב"ה עברו בהצלחה יתרה , אנו עסוקים בהכנות אחרונות לאירועי פסח ויום העצמאות .

מהנעשה ברעין- חודש ניסן : יום החמ"ד , מנכ"ל העירייה, ביקור מדנוור, טקס המתנדב ,תוכנת מנכ"ל , ביקור משלחת נוער מדנוור, תרבות וקייטנות ,יום העצמאות ,  רישום למעונות ותקשורת .

 

...